Διαταραχές Άρθρωσης

Τι είναι οι διαταραχές της άρθρωσης;

Με τον όρο διαταραχές άρθρωσης αναφερόμαστε στις δυσκολίες που σχετίζονται με την
παραγωγή των ήχων της ομιλίας (φωνήματα) που επιμένουν μετά το πέρας της
φυσιολογικής ηλικίας κατάκτησης αυτών των φωνημάτων. Στην πιο απλή μορφή τους οι
διαταραχές άρθρωσης εμφανίζονται ως μια αδυναμία παραγωγής των φωνημάτων
χρησιμοποιώντας τα όργανα της άρθρωσης (χείλη, γλώσσα, δόντια, υπερώα κ.ά.).

Αίτια / Πού μπορεί να οφείλεται

Μπορεί να οφείλεται σε μειωμένο έλεγχο ή αδυναμία των μυών και νεύρων που
σχετίζονται με την άρθρωση π.χ. αδυναμία ελέγχου της γλώσσας, αδύναμα χείλη,
μειωμένη διάρκεια ή ένταση εκπνοής, παράλυση του προσωπικού νεύρου κ.ά.
Προβλήματα στην δομή των οργάνων της άρθρωσης όπως υπερπλασίες, υποπλασίες ή
ελλείψεις π.χ. υπερτροφική γλώσσα, κοντό χαλινό γλώσσας, ελλείψεις ή κακή σύγκλιση
δοντιών, υπερωοσχιστίες, χειλεοσχιστίες κ.ά.

Τα συμπτώματα

Αντικατάσταση φωνημάτων με άλλα φωνήματα π.χ. /θέλω/ – /σέλω/
Παράλειψη φωνημάτων ή συλλαβών π.χ. /κότα/ – /κόα/, /καραμέλα/ – /καμέλα/
Απλοποιήσεις συμπλεγμάτων π.χ. /στρατός/ – /στατός/, /κρύο/ – /κύο/
Αλλοιώσεις φωνημάτων π.χ. αντί /ρ/ το παιδί παράγει έναν ήχο που ακούγεται σαν /γι/

Ο ρόλος του λογοθεραπευτή και η διαδικασία αποκατάστασης

Ο λογοθεραπευτής είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση, τη διάγνωση και τη δημιουργία
προγράμματος αποκατάστασης των διαταραχών στην άρθρωση σε παιδιά και σε ενήλικες.
Αρχικά ο λογοθεραπευτής κάνει χρήση ειδικών δοκιμασιών αξιολόγησης της άρθρωσης με
σκοπό να εντοπίσει τις δυσκολίες. Επιπλέον εξετάζεται η λειτουργία και η αρτιότητα των
οργάνων της άρθρωσης (γλώσσα, χείλη, δόντια, υπερώα κ.ά.) μέσω του
στοματοπροσωπικού ελέγχου. Ένας γενικός έλεγχος της επικοινωνίας και της γλωσσικής
ανάπτυξης του παιδιού κρίνεται απαραίτητος ώστε να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα
αποκατάστασης προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε παιδιού.
Αφού τεθούν οι στόχοι και ενημερωθούν οι γονείς ξεκινάει η αποκατάσταση. Ο
λογοθεραπευτής με έξυπνους και ενδιαφέροντες τρόπους βοηθάει το παιδί να κάνει τις
σωστές κινήσεις για την παραγωγή του επιθυμητού φωνήματος. Σταδιακά το παιδί
μαθαίνει να παράγει το σωστό ήχο σε λέξεις, φράσεις, προτάσεις και τέλος μαθαίνει να
γενικεύει τη χρήση του σωστού ήχου στην καθημερινότητα. Η διάρκεια της αποκατάστασης
εξαρτάται πολλούς παράγοντες. Σηματνικός παράγοντας αποτελεί η συνεργασία του
παιδιού, των γονέων & του λογοθεραπευτή. Άλλοι παράγοντες αποτελούν οι αντικειμενικές
δυσκολίες του προβλήματος, τα κίνητρα της οικογένειας/ του παιδιού, η ηλικία όσον
αφορά την εδραίωση του προβλήματος και άλλα ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού κ.ά

Πηγή: Σύλλογος Λογοθεραπευτών Λογοπεδικών Ελλάδος [ΣΕΛΛΕ]