Φωνολογικές Διαταραχές

Τι είναι οι φωνολογικές διαταραχές;

Στην κατηγορία αυτή παρατηρείται μια ολόκληρη ομάδα ήχων και συνεπώς πολλαπλοί ήχοι
να προφέρονται λανθασμένα, ενώ σύμφωνα με την χρονολογική ηλικία του παιδιού θα
έπρεπε να έχουν κατακτηθεί. Το φωνολογικό προφίλ του παιδιού, μοιάζει με εκείνο των
παιδιών μικρότερης χρονολογικής ηλικίας.
Στην φωνολογική διαταραχή δεν υπάρχει κάποιο ανατομικό ή νευρολογικό πρόβλημα. Οι
κινήσεις των αρθρωτών, οι στοματοπροσωπικές δεξιότητες εκτελούνται φυσιολογικά.


Ποια είναι τα συμπτώματα της φωνολογικής διαταραχής;

  • Αντικαταστάσεις φωνημάτων:

Το παιδί αντικαθιστά το φώνημα «σ» με το φώνημα «θ». Π.χ. / σούπα / – / θούπα / ή
Αντικαθιστά όλα τα οπίσθια φωνήματα με τα μπροστινά φωνήματα. π.χ. το φώνημα «κ» το
παράγει ως «τ» , / κάνω / – / τάνω
Πτώσεις αριχκών συλλαβών πχ σαλάμι->λαμι, ή αρχικών φωνημάτων πχ βάζο->άζο
Πτώση τελικού συμφώνου πχ παπας ->παπα,

  • Απλοποίηση φωνημάτων

Το παιδί απλοποιεί ή απαλείφει φωνήματα. Π.χ. / σκούπα / – / κούπα /
Το παιδί αντιμεταθέτει ή αντιστρέφει φωνήματα ή συλλαβές σε λέξεις.
Π.χ. / ξάδερφος / – / σκάδερφος/, / πακέτο / – / καπέτο /


Στόχος αξιολόγησης – Ο ρόλος του λογοθεραπευτή


Στόχος της αξιολόγησης είναι η ανάλυση του φωνολογικού δείγματος της ομιλίας του
παιδιού και ο εντοπισμός των φωνολογικών αποκλίσεων που παρουσιάζει. Η αξιολόγηση
και η συλλογή δείγματος μπορούν να βασιστούν σε σταθμισμένα εργαλεία ή βάσει του
αυθόρμητου γλωσσικού δείγματος του παιδιού.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δείξουν εάν το φωνολογικό προφίλ του παιδιού
είναι τυπικό σε σχέση με τηνχρονολογική του ηλικία ή χαρακτηρίζεται από μη τυπικά
φωνολογικά λάθη που χρήζουν άμεσης παρέμβασης.
Επιδημιολογικές έρευνες στην Ευρώπη και στην Αμερική καταδεικνύουν πως το 20% των
παιδιών προσχολικής ηλικίας παρουσιάζει φωνολογικές διαταραχές, οι οποίες πολλές
φορές συνυπάρχουν με άλλα γλωσσικά προβλήματα, παρουσιάζεται δηλαδή
συννοσηρότητα (Ειδική Γλωσσική Διαταραχη) (Bishop, 1997 Leonard, 1998).