Προετοιμασία για Α' Δημοτικού

Προετοιμασία για Α’ Δημοτικού

Το πρόγραμμα «Προετοιμάζομαι για την Α΄ Δημοτικού» παίζει καθοριστικό ρόλο στην μετάβαση του παιδιού από την νηπιακή ηλικία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από διαδραστηκές ασκήσεις και παιχνίδια προετοιμάζουμε το παιδί σας για την καλύτερη δυνατή προσαρμογή του στο σχολικό περιβάλλον καθώς και στις απαιτήσεις του σχολικού προγράμματος.

Στην συνέχεια της σελίδας θα βρείτε περισσόερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, όπως:

  • Τι είναι η φωνολογική ενημερότητα;
  • Ποιες είναι οι επιπτώσεις της χαμηλής φωνολογικής επίγνωσης στα παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας;
  • Ο σκοπός του προγράμματος
  • Παραδείγματα δραστηριοτήτων του προγράμματος

Ως φωνολογική ενημερότητα ορίζεται η ικανότητα του μαθητή να αναλύει τις προφορικές λέξεις στα φωνημικά δομικά τους στοιχεία, να μπορεί να τα αναλύει και να τα συνθέτει. (Πρόποδας 1989, 2002).

Πιο απλά είναι η ικανότητα των παιδιών της προσχολικής ηλικίας να διακρίνουν τους ήχους στις λέξεις.

Επιπτώσεις χαμηλής φωνολογικής επίπτωσης σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας

– Παιδιά που παρουσιάζουν ελλείψεις στον τομέα της φωνολογικής ενημερότητας κατά την έναρξη της σχολικής τους ζωής είναι πολύ πιθανό μελλοντικά να εμφανίσουν αναγνωστική και γραφική υστέρηση (Bradley & Bryant, 1985).

– Η ελλιπής ή χαμηλή φωνολογική ενημερότητα έχει αναγνωριστεί ως η κύρια αιτία των αναγνωστικών δυσκολιών. (Wagner, Torgesen & Rashotte, 1994, Stanovish, 1991, Παντελιάδου, 2000).

Το πρόγραμμα σκοπό έχει την ενδυνάμωση του παιδιού στον τομέα της φωνολογικής ενημερότητας.

Αποτέλεσμα του προγράμματος είναι:

1) Η συνειδητοποίηση των φωνολογικών μερών του λόγου σε επίπεδο συλλαβής και φωνήματος.

2) Ο συνειδητός χειρισμός τους χωρίς αναφορά στο νόημα ή την επικοινωνιακή φύση των λέξεων (Μουζάκη, Πρωτόπαπας & Τσαντούλα, 2007, σ.5).

1) Να μετρήσει τις συλλαβές μιας συγκεκριμένης λέξης.
2) Να αποφασίσει ποια λέξη από ένα ζεύγος λέξεων έχει το μεγαλύτερο αριθμό συλλαβών.
3) Να ομαδοποιήσει λέξεις ανάλογα με τον αριθμό των συλλαβών τους.
4) Να αποφασίσει αν δύο λέξεις ξεκινούν ή τελειώνουν με το ίδιο φώνημα.
5) Να αναγνωρίζει ξεχωριστά όλα τα φωνήματα που αποτελούν μία λέξη.
6) Να προφέρει ξεχωριστά όλα τα φωνήματα που αποτελούν μία λέξη.
7) Να πει ποια λέξη απομένει μετά την αφαίρεση ενός συγκεκριμένου φωνήματος της λέξης.
8) Να πει ποια λέξη σχηματίζεται με την προσθήκη συγκεκριμένου φωνήματος μπροστά από τη λέξη.
9) Να μπορεί να κάνει συλλαβική ή φωνημική κατάτμηση (segmentation), όπου απαιτείται ο διαχωρισμός των συλλαβικών ή φωνημικών τμημάτων της λέξης (π.χ. νερό, νε-ρό, ή μέλι, μ-έ-λ-ι).
10) Να μπορεί να κάνει συλλαβική ή φωνημική σύνθεση (blending), όπου απαιτεί τη σύνθεση της λέξης από τα επιμέρους συλλαβικά η φωνημικά τμήματά της (π.χ. λε-μό-νι, λεμόνι ή μ-α-ς, μας).

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την ακουστική και οπτική εκμάθηση των γραμμάτων σε κεφαλαία και πεζά, την ανάγνωση: συλλαβών, δισύλλαβων και τρισύλλαβων λέξεων.

Οι δραστηριότητες γίνονται μέσα από εκπαιδευτικά παιχνίδια και διαδραστικές ασκήσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι Υπηρεσίες μας